İHL Arapça Dersi Proje ve Dönem Ödevi Konuları

İngilizce Çalışma Kitabı tarafından yazıldı.. Yayınlanma 9. Sınıf Arapça Proje Dönem Ödevleri Slaytları

İHL Arapça Dersi Proje ve  Dönem Ödevi Konuları

ÖDEV KONULARI:

9. sınıf ödev konuları

- soru edatları/- işaret isimleri/- ayrık zamirler/- nisbet yası ve bitişik zamirler/- sayılar/- isim tamlaması/- sıfat tamlaması/- ismit tafdil/- sıra sayıları/- fiil çekimleri (mazi, muzari, emir)/- olumsuzluk edatları/- isim cümleleri/- saatler/- kompozisyon yazma (evin bölümleri, akrabalar, kişi tanıtımı, günlük hayat, hobiler, tatil, )

10. sınıf ödev konuları

- işaret isimleri/- muttasıl ve munfasıl zamirler/- isim cümleleri/- isim ve sıfat tamlamaları/- inne ve benzerleri/- sayılar/- mazi, muzari, emir fiil çekimi/- kane ve benzerleri/- sayılar ve temyizi/- saatler/- muzarinin nasbı/- fiil cümleleri/- mechul fiiller/- zaman ve mekan zarfları/- ismi mevsuller/- ان masdariye/- beş isim/- mişli geçmiş zaman ifadeleri/- kompozisyon (yiyecek ve içecekler, bos zamanı değerlendirme, tatil, insanlar ve mekanlar, ulaşım araçları, sağlık, iletişim araçları, iklim, dini bayramlar, yardımlaşma, milli bayramlar, ibadet, peygamberimizin SAV hayatı)

11. sınıf ödev konuları

- isim cümleleri/- haber çeşitleri/- inne ve benzerleri La Nafiye/- haberin mübtedanın önüne geçmesi/- kane ve benzerleri/- fiil cümleleri/- mef’ulun bihi/- sahih ve illetli fiiller/- mücerred fiiller/- mezid fiiller/- lazım ve müteaddi fiiller/- şart edatları/- kompozisyon (islamın şartları, iş hayatı, kur’an-ı kerim, sorumluluk, çevre, gençlik, hayvanlar alemi, kirlilik, trafik, doğal afetler, sanayi, temizlik)

12.sınıf ödev konuları

1- fiil kalıpları,2- meçhul ve malum fiil,naib-i fail,3-mukarebe,reca ve şuru fiilleri,4-mankus,maksur ve mendud isimler,5-ismi zaman ve mekan,ismi alet ve masdar ismi,6-ismi tasgir,ismi mensub ve sıfatı müşebbehe,7- mebni ve murab isimler,8-mefulu’u mutlak,meful’maafu,meful’li’l ecli,9- gayri munsarif isimler,10-temyiz,11-hal,12-atıf,13-te’kid,14-bedel,15-merfu,mansub ve mecrur isimler. kompozisyon (savaş ve barış,çiftçilik,insan hakları,gazetecilik,enerji,doğruluk,kötü huylar)

Ayrıca tüm sınıflara sınıf seviyesinde hikaye çevirisi verilebileceğine karar verildi.